Kopalnia Startupow

logo projektu
plik foto id: 1400002941

Deklaracja dostępności

Miasto Katowice zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej kopalniastartupow.katowice.eu

Data publikacji strony internetowej: 15.02.2021 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 15.02.2021 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 11.02.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: D17 MULTIMEDIA SOFTWARE

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt do osób podanych poniżej. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Osoba odpowiedzialna za rozpatrywanie skarg i wniosków w kwestii dostępności strony:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Noras
e-mail: andrzej.noras@katowice.eu
telefon: 32 259 32 43

Organ nadzorujący, do którego można składać skargi i odwołania:

Organ nadzorujący: IV Wiceprezydent Miasta Katowice Jerzy Woźniak
Adres: Urząd Miasta Katowice, Katowice 40-098, ul. Młyńska 4, pok. 414
e-mail: Jerzy.Wozniak@katowice.eu
telefon: 32 259 31 04

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.